آزمون برگشت طولی (Longitudinal reversion)

لوله های گرمانرم حین خنک کاری  فرایند تولید دچار تنش پسماند می شوند. هدف از انجام آزمون تعیین روشی برای انداز گیری برگشت طولی لوله های گرمانرم حین حرارت دهی مجدد است. در این آزمون، ٢۰ سانتی متر از لوله پلی اتیلن علامت گذاری شده و درون آونی با دمای معلوم ١١۰ درجه سانتیگراد برای (HDPE)  به مدت چند ساعت (با توجه به ضخامت جداره لوله پلی اتیلن) قرار میگیرد و پس از آزمون و سرد شدن در دمای محیط، تغییرات طولی نمونه با کولیس اندازه گیری میشود. حداکثر درصد تغییرات مجاز ٣% می باشد.

مطابق با استاندارد های :

استاندارد ملی ایرانINSO : ١٧۶١۴

استاندارد مرجع لاتینISO : ٢۵۰۵

آزمون اندازه گیری پایداری حرارتی (OIT)

در این روش با توجه به زمان القای اکسایش میزان نسبی مقاومت مواد در برابر تخریب ناشی از اکسایش تعیین می شود.
در این آزمون نمونه با جرم تقریبی ١۵ میلی گرم در دستگاه قرار میگیرد و تحت گاز اکسیژن و در دمای ٢۰۰ یا ٢١۰ درجه سانتیگراد میزان پایداری حرارتی مواد در مقابل اکسیداسیون سنجیده میشود.مدت  زمان پایداری بر حسب دقیقه از مرحله ورود اکسیژن تا  تقاطع مماس پیک اکسایش با ناحیه افقی نمودار  محاسبه میشود.
حداقل زمان پایداری بزرگتر یا مساوی 20 دقیقه می باشد.

مطابق با استانداردهای :

استاندارد ملی ایران(INSO) : 7186-6

استاندارد بین المللی(BS-ISO) : 6-١١٣۵٧

آزمون بررسی پراکنش دوده یا رنگدانه (Carbon Dispersion)

توزیع یکنواخت ذرات دوده در محصولات پلی اتیلن اهمیت زیادی دارد چرا که ذرات یکنواخت در محصولات پلی اتیلن باعث تجمع تنش و کاهش طول عمر لوله پلی اتیلن می شوند . این آزمون با استفاده از میکروسکوپ و دستگاه پرس داغ انجام می شود.
دوده در ساختار لوله پلی اتیلن باید به طور یکنوات توزیع شده باشد. این آزمون روشی است برای ارزیابی اندازه ذرات و کلوخه های دوده/رنگدانه زیر میكروسكوپ و تعیین درجه ای  بعنوان درجه پراکنش دوده و نیز بررسی نحوه توزیع ذرات و تعیین نوع توزیع با مقایسه با تصاویر مرجعی که در استاندارد مربوطه است.

مطابق با استاندارد های:

استاندارد ملی ایرانINSO : ٢۰۰۵٩

استاندارد مرجعISO : ١٨۵۵٣

اندازه گیری چگالی محصولات پلی اتیلن (Density)

در این آزمون به اندازه گیری چگالی به روش غوطه وری مواد اولیه و محصولات پلی اتیلن پرداخته می شود.
چگالی نسبت‌ جرم‌ به‌ حجم‌ یک ماده‌ است که برحسب‌ كیلوگرم‌ بر متر مكعب‌ یا گرم‌ بر سانتی متر مكعب‌ بیان‌ می گردد. اغلب از کمیت چگالی برای دنبال کردن تغییرات در ساختار فیزیکی یا ترکیب بندی مواد پلاستیکی استفاده میشود و بر اساس چگالی پلی اتیلن ها  دسته بندی شده اند. همچنین ممکن است چگالی در تعیین یکنواختی نمونه ها مفید باشد.

مطابق با استاندارد های :

استاندارد ملی ایران(INSO) : 7090-1

استاندارد مرجع(ISO) : 1183-1

آزمون بررسی ترک خوردگی لوله پلی اتیلن بر اثر تنش محیطی (ESCR)

در این آزمون که مخصوص مواد و لوله های پلی اتیلن LDPE است. (مواد HDPE در محیطهای اسیدی مقاوم است). نمونه ها داخل لوله های محتوی اسید  اگی پال  تحت تنش مکانیکی قرار میگیرند(خم میشوند) و به مدت لازم در دمای آزمون (مطابق استاندارد) قرار داده می شوند. پس از سپری شدن زمان آزمون، به صورت چشمی از لحاظ ترک های ایجاد شده مورد بررسی قرار می گیرند.

مطابق با استاندارد های:

استاندارد ملی ایران(INSO) : 7175-8

استاندارد مرجع(ISO) : ٨٧٩۶

تعیین درصد کربن (Carbon black content)

توسط این آزمون میزان دوده مواد اولیه و محصول کنترل میگردد، رنگ لوله پلی اتیلن بر روی پایداری دراز مدت لوله در برابر باد و آفتاب موثر است، دوده یا مستربچ که برای سیاه کردن پلی اتیلن به آن افزوده می شود، پایداری بسیار مناسبی در برابر پرتو فرابنفش ایجاد میکند.
لوله های پلی اتیلن حاوی ٢ تا ٢.5 درصد دوده بعنوان  استابلایزر( پایدار کننده) UV هستند. در این آزمون دوده باقیمانده از پیرولیز (گرماكافت) آزمونه اندازه گیری می شود. آزمون در کوره ای با دمای ۵۰۰ تا ۶۰۰درجه سانتیگراد در مجاورت گاز نیتروژن انجام میشود. در ادامه آزمون در دمای ٩۵۰-٨۵۰ درجه سانتیگراد میزان کربن به جا مانده تحت اثر اکسیژن قرار میگیرد کربن بصورت CO2 خارج میشود تا درصد خاکستر باقیماده توزین و تعیین گردد.

مطابق با استاندارد:

استاندارد ملی ایران(ISIRI) : 7175-2

استاندارد مرجع(ISO) : ۶٩۶۴

آزمون کشش(Tensile test)

هدف از انجام آزمون کشش، تعیین خواص کششی نمونه از جمله تنش تسلیم ( عبور از تغییر شکل الاستیکی به پلاستیک در نمودار تنش/کرنش) و درصد ازدیاد طول است. نمونه به شکل دمبل بوسیله پرس و یا سی ان سی بر اساس مشخصات تهیه شده و بوسیله دستگاه کشش  کشیده میشود.

مطابق با استاندارد:

استاندارد ملی ایرانINSO : ١٧١۴۰-1

استاندارد ملی ایرانINSO : ١٧١۴۰-3

استاندارد(ISO) : 6259-1

استاندارد(ISO) : 6259-3

اندازه گیری نرخ جریان مذاب (MFR) یا (MFI)

این آزمون روشی برای اندازه‌گیری نرخ جریان جرمی مذاب مواد گرما نرم، تحت شرایط مشخص دما و با برحسب گرم بر ده دقیقه است.
نرخ جریان مذاب (MASS-FLOW RATE) معیاری از ویسكوزیته‌ یك‌ پلیمر ترموپلاست (گرمانرم) و تابع وزن‌ ملكولی پلیمر است. بطور مشخص جرمی از یک پلیمر مذاب كه در اثر نیروی یک وزنه در درجه حرارت مشخص از یک دای به طول  و قطر معین در مدت زمان ١۰ دقیقه روان میشود نرخ جریان مذاب آن پلیمر است.
همچنین میزان اختلاف مواد اولیه و محصول نهایی مطابق با استاندارد از این روش قابل اندازه گیری می باشد.

مطابق با استاندارد:

استاندارد ملی ایران(INSO) : ۶٩٨۰-1  

استاندارد مرجع(ISO) : 1133-1

آزمون فشار هیدروستاتیک (Hydrostatic Test)

این آزمون به منظور بررسی کیفیت لوله و اتصالات پلی اتیلن و استاندارد بودن محصول و مواد اولیه مورد استفاده در تهیه لوله ها، بکار می رود و روشی مناسب جهت تعیین مقاومت لوله های پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن در مقابل فشار داخلی هیدرواستاتیک در دمای مشخص و فشار تعیین شده می باشد.
در این تست، نمونه لوله پلی اتیلن پس از بستن درپوشهایی به دو انتها، در وانی پر از آب(برای آزمونهای معمول لوله های پلی اتیلن) با دمای مشخص مثلاً ٢۰ یا ٨۰درجه  سانتیگراد و مدت زمان مشخص (١۰۰ الی 10۰۰۰ ساعت) تحت فشار داخلی  هیدروستاتیک ثابت قرار میگیرد. پیدایش هرگونه نقص در نمونه ها (ترکیدگی یا نشتی) به معنای مردود بودن نتیجه آزمون می باشد و پذیرش منوط به آن است که در مدت زمان آزمون نمونه دچار نقیصه نشود.
همچنین یک تست دیگر به نام تست ترکیدگی (برست) به روش هیدرواستاتیک انجام می شود. روش تهیه نمونه و آماده سازی در آزمون برست مشابه آزمون هیدرو می باشد. با این تفاوت که درآزمون برست هدف، مشاهده و بررسی نحوه ترکیدگی لوله است. روش آزمون بدین صورت است که  فشار داخلی نمونه مطابق با استاندارد ١۵٩٩D ASTM به طور پیوسته افزایش می یابد به گونه ای که در طی مدت زمانی، دچار تورم و  ترکیدگی گردد.

مطابق با استاندارد های :

استاندارد ملی ایران(ISIRI) :  12181-1 و 2-12181

استاندارد مرجع(ISO) : 1167-1 و 2-1167

استاندارد مرجع(ASTMD) : ١۵٩٩

فهرست