تنظیم فشار تأسیسات جدید

هنگام آزمایش فشار تأسیسات جدید، این موضوع طبیعی است که خط لوله پلی اتیلن تحت فشار به طور قابل توجهی بالاتر از فشار عملیاتی مورد انتظار در سرویس (به طور معمول 1/5 برابر حداکثر فشار عملیاتی  طراحی می شود) به منظور تأیید قدرت نصب و همچنین آب بندی بودن در مقابل نشتی قرار بگیرد. انجام کامل این روش ترجیحی برای آزمایش نمودن فشار و راه اندازی خطوط لوله پلی اتیلن جدید برای انتقال گاز، از جمله مواد پلی اتیلن، در بخش 7 استاندارد 3IGE/TD/ درج شده است و در مرحله اول باید به این موضوع اشاره کرد.

استاندارد 3IGE/TD/، شامل اطلاعات مورد نیاز برای نسل جدید لوله‌های پلی اتیلن قابل پوسته شونده مدل 100PE 0-21 SDR مانند لوله پلی اتیلن مدل ProFuse نمی باشد و جزئیات مربوطه نیز برای آنها به منظور مراجعه به این اطلاعات مجدداً در زیر درج شده است:

آزمایش فشار لوله های پلی اتیلن 21 SDR 100PE مدل ProFuse

برای کلیه تأسیسات، صرف نظر از کلاس فشار، ابتدا باید حجم لوله پلی اتیلن محاسبه شود. حجم (m^3)V  را می توان با استفاده از معادله V=Lx0.25xpx(D-2xD/SDR)2, محاسبه کرد، که در آن L طول لوله پلی اتیلن و D قطر بیرونی آن است، و واحد هر دو به متر است. به طور متناوب، طول L را در ضریب مندرج در جدول زیر ضرب کنید تا حجم به دست بیاید.

 • برای سیستم هایی با حداکثر فشار کاری 75 میلی بار، زمان آزمایش باید برابر x V (ساعت)1/0158 باشد. هیچگونه میزان مجاز خزش برای این کلاس فشار، وجود ندارد؛ فشار فرایند آزمایش نیز گیج 350 میلی بار (1/35 بار مطلق) و افت مجاز ابزار، 10 میلی بار است.
 • برای سیستم هایی با حداکثر فشار کاری 2 بار، زمان آزمایش باید برابر با x V (ساعت)0/877 باشد. میزان مجاز خزش در نمودار زیر نشان داده شده است و علاوه بر 3 میلی بار افت مجاز فشار ابزار است. فشار آزمایش گیج 3 بار (4 بار مطلق) است.

فشار لوله پلی اتیلن

توقف جریان خطوط لوله پلی اتیلن

توقف جریان، شامل فرایند قطع جریان گاز از طریق خط لوله پلی اتیلن است که یک انسداد یا بسته شدن موقت لوله پلی اتیلن است. برای توقف دائمی جریان گاز از طریق یک خط لوله، یک شیر طراحی شده، برای این منظور یا یک درپوش انتهایی نصب شده بر روی لوله پلی اتیلن، باید استفاده شود،.

احتمالاً لوله پلی اتیلن به عنوان یک ماده خط لوله در یکی از روش های توقف جریان منحصر به فرد است، و عملاً فشرده سازی لوله پلی اتیلن بین 2 میله موازی را تا یک فشار مشخص انجام می دهد تا این امکان را فراهم کند که یک عایق کاری محکم گاز به دست بیاید. این فرایند برگشت پذیر است، به طوری که پس از آزاد شدن گاز، می توان لوله پلی اتیلن را دوباره گرد کرد و به مدت طول عمر مورد انتظار نصب شود و به کار ادامه دهد. این تکنیک به عنوان تکنیک فشردگی شناخته می شود.

روش جایگزین برای توقف جریان لوله پلی اتیلن، استفاده از سیستمی است که در آن یک اتصال زینی شکل بر روی لوله پلی اتیلن نصب می شود که به گونه ای طراحی شده است که اجازه می دهد یک متوقف کننده بادی در خط لوله پلی اتیلن قرار بگیرد، که جایی است که می توان آن را در داخل لوله پلی اتیلن باد کرد تا جریان را متوقف کند. این تکنیک به عنوان بسته بندی شناخته شده است. تکنیک های معروف به بسته بندی، به عنوان یک قاعده کلی در کاربرد لوله های پلی اتیلن دارای حداکثر سوراخ داخلی حدود 300 میلی متر (یعنی لوله پلی اتیلن 355 میلی متر) هستند، ​​و حداکثر فشار کاری آن 75 میلی بار (یعنی سیستم های گاز کم فشار) هستند.

برای کسب راهنمایی بیشتر در مورد پیکربندی نقاط ایزوله، نقاط فشار، نقاط پاکسازی و سیستم های برگشت، و دستورالعمل ترتیب از رده خارج کردن، و راه اندازی مجدد، به راهنمایی ارائه شده در استاندارد 3 IGE/TD/، بخش 8، مراجعه کنید.

تکنیک فشردگی

تکنیک فشرده سازی، شامل استفاده از یک سیستم هیدرولیک یا مکانیکی فعال است که قادر است لوله پلی اتیلن را بین دو میله که شکل مشخصی دارند، فشرده کند. این ابزار به گونه ای طراحی شده است که میله ها دارای توقف های محدودی هستند تا از وارد آمدن آسیب به لوله پلی اتیلن جلوگیری کنند و این میله ها باید به درستی و با توجه به مرجع مربوط به قطر بیرونی لوله پلی اتیلن و رتبه بندی استاندارد SDR تنظیم شوند.

محاسبه برای تنظیم حداقل توقف در یک ابزار فشرده سازی به صورت زیر انجام می شود:

 • محاسبه حداقل ضخامت دیواره لوله پلی اتیلن (t) = /SDRقطر خارجی اسمی؛
 • برای لوله های پلی اتیلن با قطر کمتر یا مساوی 250 میلی متر، حداقل فاصله توقف = (2 * t) * 0/8
 • برای لوله های پلی اتیلن بزرگتر از 250 میلی متر، حداقل فاصله توقف = (2 * t) * 0/9

به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب به اتصالات در سیستم لوله پلی اتیلن، وجود یک ابزار فشردگی الزامی است که نباید بیشتر از 2/5 برابر قطر خط لوله پلی اتیلن به هیچ اتصالی، از جمله جوش سوکت یا لب به لب بین دو لوله پلی اتیلن یا اتصالات زینی شکل برای اتصال انشعابی باشد.

ابزار فشردگی باید مطابق با دستورالعمل سازندگان ابزار استفاده شوند. همچنین، باید مراقبت خاصی برای  استفاده از ابزار برای لوله های پلی اتیلن نوع 100PE 11 SDR 315 و 250 انجام شود تا از این موضوع اطمینان حاصل شود که ویژگی میزان رهاسازی آرام سیال هنگام رها کردن ابزار فشردگی از لوله استفاده می شود.

هنگامی که ابزار فشاری از لوله پلی اتیلن خارج شد، لوله پلی اتیلن باید دوباره با استفاده از یک گیره گرد کننده مکانیکی یا هیدرولیکی گرد شود. این کار باعث بازیابی لوله پلی اتیلن با مقطع و شکل دایره ای می شود که برای حفظ ظرفیت طراحی و تضمین این موضوع ضروری است که لوله پلی اتیلن می تواند در برابر فشارهای فروپاشی خارجی تولید شده بوسیله بارهای خاک مقاومت کند. پس از گرد کردن مجدد، لوله پلی اتیلن، نوار نشانگر باید بر روی لوله پلی اتیلن به طور ثابت نصب شود تا نشان دهد که لوله پلی اتیلن در آن نقطه فشرده شده است.

توجه: لوله های پلی اتیلن را نباید بیش از یک بار در یک موقعیت روی لوله پلی اتیلن فشار داد.

در جدول زیر یک راهنمایی برای لوله های پلی اتیلنی ارائه می شود که در حال حاضر برای هر یک از فرایندهای توقف جریان فشردگی، یا توقف جریان کیسه بادی مناسب هستند. در جایی که هیچگونه ورودی وجود ندارد، این امر به علت عدم استفاده از لوله پلی اتیلن معمولی، و یا مناسب نبودن و یا به روز نبودن لوله پلی اتیلن است که تا کنون هیچکس ابزار مناسبی را برای کاربرد میدانی تولید نکرده است.

راهنمایی در مورد کار با سیستم های لوله پلی اتیلن امپریال

هنگامی که لوله های پلی اتیلن برای اولین بار در سال 1969 به انگلستان معرفی شدند، این لوله ها در ابعاد مورد نظر سیستم سلطنتی عرضه می شدند. استفاده از این لوله های پلی اتیلن تا سال 1977 ادامه یافت و پس از آن صنعت گاز تبدیل این لوله های پلی اتیلن را به ابعاد لوله پلی اتیلن متریک تکمیل کرد. جدول زیر ابعاد لوله های پلی اتیلن عرضه شده را نشان می دهد.

کار کردن با لوله های پلی اتیلن در ابعاد امپریال

لوله های پلی اتیلن اولیه، از موادی مانند دوپونت آلدئید – A (DuPont Aldyl-A)، ساخته شده اند که کاربرد آنها به خوبی ادامه دارد. در حال حاضر دلیل معمولی نیاز به کار با این لوله های پلی اتیلن، متناسب بودن آنها در بخش تعمیرات در اثر آسیب رساندن به آنها در اثر نصب یک قطعه دیگر یا نصب یک سه راهی برای فعال کردن گسترش سیستم لوله پلی اتیلن موجود است. این بخش از مطالب با در نظر گرفتن این موضوع و ارائه راهنمایی در مورد موضوعات زیر تیه شده است:

 • ساخت اتصالات کنارگذر
 • اتصالات تخصصی برای گسترش لوله های پلی اتیلن سرویس 1/25 یا 1/5 اینچ
 • عملیات توقف جریان با استفاده از تکنیک فشردگی
 • محصولات موجود برای انجام تعمیرات یا اتصال سه راهی

ساخت اتصالات کنارگذر

در حال حاضر، بزرگترین کنارگذری که می تواند در لوله با ابعاد امپراتوری ساخته شود، یک حلقه لوله پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر است. اتصال از طریق اتصال سه راهی ضربه ای مدل Unifit به طور مستقیم به لوله پلی اتیلن امپریال انجام می شود. در جدول زیر خلاصه ای از سه  راهی های ضربه ای بیان شده است که برای لوله های پلی اتیلن امپراتوری قابل دسترسی هستند.

الزامات ویژه برای لوله های پلی اتیلن با ابعاد 1/25 و 1/5 اینچ

راه حل های اتصال برای لوله های پلی اتیلن 1/25 و 1/5 اینچ، مستلزم آن است که لوله پلی اتیلن به یک لوله پلی اتیلن به ابعاد متریک تبدیل شود. همچنین، این موضوع توصیه می شود در جایی که با این لوله های پلی اتیلن مواجه می شوند، یک نصب کننده متخصص که دوره آموزشی را گذرانده است و دارای ابزار لازم می باشد، فرایند اتصال را انجام دهد.

 • برای لوله پلی اتیلن به اندازه 1/25 اینچ، راه حل های اتصال برای اتصال مستقیم به لوله های پلی اتیلن با ابعاد 32 میلی متر، 40 میلیمتر و 63 میلیمتر، وجود دارد.
 • برای لوله پلی اتیلن به قطر 1/5 اینچ، راه حل های اتصال برای اتصال مستقیم به لوله پلی اتیلن 32 میلی متر و 63 میلیمتر وجود دارد.

اتصالات این دو لوله پلی اتیلن به صورت سرویس نصب شده عرضه می شود. برای دریافت اطلاعات مربوط به ترتیب اتصالات به لوله پلی اتیلن با هر ابعاد دیگر، لطفاً با شرکت ازما پلاس تماس بگیرید و با نماینده شرکت صحبت کنید.

قطع جریان لوله های پلی اتیلن مدل دوپونت آلدئیل

امروزه، تکنیک توقف جریان با استفاده از ابزارهای فشردگی در صنعت گاز، در این محدوده از اندازه لوله پلی اتیلن رایج است. هنگامی که اولین لوله های پلی اتیلن معرفی شدند، شرایط اینگونه نبود. در واقع، تا سال 1973، ظرفیت این تکنیک شناخته نشد و روش های آزمایش در مشخصات عملکرد مواد لوله پلی اتیلن معرفی شدند. بنابراین، بایستی مقداری مراقبت انجام می شد تا از این موضوع اطمینان حاصل شود که  ابزارهای مناسب برای تأثیر گذاری تکنیک فشردگی این لوله های پلی اتیلن نسل اولیه استفاده شده است.

در جدول زیر متغیرهای اصلی را که باید در انتخاب ابزار مناسب تکنیک فشدگی برای استفاده در لوله پلی اتیلن با ابعاد امپریال مورد بررسی قرار بگیرند، مشخص شده است.

نکات مهم در مورد روش تکنیک فشردگی و لوله های پلی اتیلن مدل دوپونت آلدئیل

 • ابزار فشردگی باید (باید = یک الزام اجباری) در یک طول معادل با 3 قطر لوله پلی اتیلن از هر اتصال حرارتی ذوب شده یا اتصالات همجوشی لب به لب، قرار داده شود.
 • ابزار فشردگی فقط باید یک بار اعمال شود. اگر تکنیک فشردگی باید دوباره اعمال شود، آنگاه ابزار فشردگی باید به موقعیت جدیدی منتقل شود
 • فقط ابزارهای تکنیک فشردگی مجهز به توقف های محدود و میله های گرد، مطابق با ابعاد مربوطه، که در جدول بالا نشان داده شده است، باید استفاده شود
 • لوله های پلی اتیلن باید به آرامی و با سرعت ثابت فشرده شوند. کاهش سرعت فشرده سازی، باعث ایجاد آرامش می شود که نیروی مورد نیاز برای ایجاد توقف جریان را کاهش می دهد
 • پس از تکمیل کار و برداشتن ابزار فشردگی، باید یک گیره تقویت کننده متناسب با لوله پلی اتیلن برای احاطه کردن بخش فشردگی، در موقعیت فشردگی در مرکز گیره قرار بگیرد.
 • گیره های تقویت کننده مناسب شامل گیره های تعمیر فلزی هستند، مشروط بر اینکه یک ورقه لاستیکی یا پلی اتیلن با حداقل ضخامت 3 میلی متر بین لوله پلی اتیلن و پوشش فولادی گیره استفاده شود. این قطعه فلزی گیره نباید با سطح لوله پلی اتیلن تماس داشته باشد

اتصالات برای ایجاد اتصال به لوله پلی اتیلن مدل دوپونت آلدئیل

اصولی که هنگام ایجاد هر نوع اتصال به لوله پلی اتیلن سایز امپراتوری باید رعایت شود، این است که ابتدا ابعاد لوله پلی اتیلن به یک بعد متریک تبدیل شود. پس از آن، تمام لوله های متریک موجود، اتصالات سه راهی یا زانویی را می توان برای ساخت بخش های تعمیر یا اتصالات جدید به لوله پلی اتیلن امپریال استفاده کرد. یک مثال که ورود یک سه راهی یکسان را نشان می دهد در زیر ارائه شده است.

1- یک برش باید روی لوله پلی اتیلن امپریال با اندازه کافی ایجاد شود تا اجازه بدهد یک کاهنده در هر سمت، و برای سه راهی، یا بخش تعمیر نصب شود و سپس وارد لوله پلی اتیلن شود.

2- همانگونه که در شکل نشان داده شده است، سه راهی باید دارای دنباله لوله پلی اتیلن نصب شده باشد، به طوری که بتوان یک کوپلر را به طور کامل بر روی لوله پلی اتیلن قرار داد. باید یک کوپلر در هر طرف سه راهی یا قطعه تعمیری نصب شود .

3- یک سه راهی باید در قسمت برش خط لوله پلی اتیلن قرار بگیرد، به طوری که خط لوله پلی اتیلن برقرار شود، و کوپلرها بتوانند به سمت موقعیت نصب نهایی خود حرکت کنند.

همانطور که در بالا نشان داده شده است، همین فرایند باید برای سیستم لوله پلی اتیلن مدل امپراتور با قطر 8 اینچی، انجام شود، با این تفاوت اصلی که انتقال از لوله پلی اتیلن 8 اینچ با قطر خارجی 250 میلی متر، با یک کوپلر و مادگی کاهنده به جای یک کاهنده همجوشی الکتریکی اختصاص داده می شود.

فهرست