انجام اتصالات لوله های پلی اتیلن به شبکه اصلی آبرسانی

روش های زیادی برای اتصال یک خط لوله آب پلی اتیلن به خط اصلی آبرسانی وجود دارد. شما باید بهترین روش را برای انجام این کار در نظر بگیرید:

  • نوع نصب (روش جدید یا موجود)
  • نوع جنس خط لوله آب اصلی (پلی اتیلن، پلی واینیل کلرید (PVC)، آهن قابل انعطاف، و غیره)
  • نوع اتصالات (مکانیکی در مقابل همجوشی)
  • نوع شیر فلکه آب (با فشار یا بدون فشار)
  • نوع خط لوله آب پلی اتیلن، که می خواهید از آن استفاده کنید (SIDR، CTS، و IPS)

اگر یک خط لوله اصلی جدید آبرسانی در حال اجرا است، شما می توانید خط لوله فرعی خود را با استفاده از سه راهی های هم اندازه، یا کوچکتر از اندازه لوله اصلی به شکل وای یا صلیبی، به لوله اصلی آب وصل کنید. اگر خط اصلی لوله آبرسانی قبلاً نصب شده است، شما می توانید از اتصال زینی، اتصالات زینی انشعابی، یا اتصالات زینی سه راهی برای اتصال خط لوله آب پلی اتیلن به خط لوله اصلی آب استفاده کنید. اتصالات زینی  مکانیکی برای انشعاب های لوله آب با قطر بزرگتر نیز موجود هستند.

اگر خط لوله اصلی آب، از آهن قابل انعطاف، لوله PVC یا بتنی ساخته شده است، در این صورت برای اتصال خط لوله آب پلی اتیلن به خط لوله اصلی آب، باید از اتصالات مکانیکی استفاده کنید. اگر خط لوله اصلی آب از پلی اتیلن ساخته شده باشد، در این صورت، می توانید از اتصالات مکانیکی یا همجوشی استفاده کنید. روش همجوشی، یک روش برتر برای اتصال یک خط لوله آب پلی اتیلن به یک خط لوله اصلی آب است، زیرا در صورتی که اتصالات همجوشی به درستی انجام شوند، نشت نمی کنند.

اگر شما از اتصالات زینی یا اتصالات مکانیکی استفاده می کنید، باید مطمئن شوید که این اتصالات برای استفاده با لوله پلی اتیلن طراحی شده اند. ویژگی های فیزیکی لوله پلی اتیلن هنگام استفاده با اتصالاتی که برای مواد دیگر طراحی شده اند، ممکن است باعث نشت بیشتر آن اتصالات شود. علاوه بر این، اتصالات مکانیکی که در آنها از پیچ یا پیچ و مهره استفاده می شود که در دیواره لوله محکم می شوند، می تواند باعث خرابی بارگذاری نقطه ای در لوله پلی اتیلن بشود. اتصالاتی که تنش های فشاری برابری را در اطراف دیواره لوله پلی اتیلن ایجاد می کنند، بهترین اتصال وصل لوله آب پلی اتیلن به خط لوله اصلی آب هستند. همچنین، برای دریافت توصیه های لازم در این مورد، با سازنده اتصالات لوله مشورت کنید.

نکته مهم دیگر در این مورد، این است که آیا شما یک شیر مستقیم ایجاد می کنید یا به یک خط آب بدون فشار متصل می شوید. هنگام ایجاد شیرهای آب مستقیم، توصیه می شود که از سه راهی های خودکار استفاده نمایید. در این مورد سه راهی های زینی شکل با توقف های مرکب نیز مؤثر هستند.

انتقال لوله آب پلی اتیلن به خط اصلی لوله آبرسانی نیز یکی دیگر از نکات مهم است. در این مورد، شما باید از سه راهی های با توقف مرکب، یا خروجی های سه راهی ضربه ای برای اتصال خط لوله پلی اتیلن به خط لوله آب اصلی استفاده کنید. برای انجام این کار، اتصالات زیادی برای انتقال به این لوله در دسترس هستند که به شما امکان می دهند، یک خط لوله آب پلی اتیلن را به یک خط لوله آب SIDR، CTS یا IPS با توقف مرکب متصل کنید. با توجه به نام تجاری این محصولات، خروجی نصب شده بر روی سه راهی های خودکار، ممکن است ضربه ای، همجوشی یا فشرده،  باشند. بنابراین، در این مورد، با تولیدکننده این اتصالات مشورت کنید.

انجام عملیات همجوشی لوله آب پلی اتیلن به لوله آب پلی اتیلن اصلی

مثال‌هایی که در زیر بیان شده اند، برای تشریح نصب اتصالات به لوله اصلی آب اجرا شده با زاویه عمودی (۹۰ درجه) بکار رفته اند. زوایای نصب واقعی این اتصالات، ممکن است مطابق با الزامات یا اولویت های محلی، متفاوت باشند.

اجرای عملیات همجوشی یک اتصال آب زینی شکل به لوله آب پلی اتیلن اصلی

اتصال خطوط لوله آب پلی اتیلن به شبکه های آب اصلی پلی اتیلن تا حد امکان باید بوسیله انجام عملیات همجوشی یا جوش الکتریکی یک اتصال زینی شکل، به شبکه اصلی آب انجام شود.

سه راهی های زینی شکل و سه راهی های خودکار زینی شکل را می توان به روش جوش الکتریکی برای اتصال به شبکه آب اصلی پلی اتیلن با فشار استفاده نمود. شبکه اصلی آب نیز بر اساس روش های همجوشی که در زیر بیان شده است، اجرا می شود. همچنین، سه راهی خودکار بر روی شبکه اصلی نصب می شود. انتهای لوله آب پلی اتیلن با لوله بر رزوه زده می شود، و شکل اصلی آن حفظ می شود. لوله آبرسانی پلی اتیلن با استفاده از اتصالات فشرده سازی مکانیکی یا اتصالات ضربه ای، و بوسیله عملیات همجوشی حرارتی بر روی انتهای لوله خروجی نصب می شود.

خطوط آبرسانی پلی اتیلن را می توان بر روی شبکه های اصلی آب پلی اتیلن تحت فشار یا بدون فشار با استفاده از اتصالات زینی شکل یا اتصالات زینی شکل به روش جوش الکتریکی و شیرهای آب با توقف ترکیبی نصب نمود. قبل از نصب یک اتصال زینی شکل، لوله آب اصلی را بر اساس روش همجوشی که در زیر بیان شده است، آماده کنید.

شبکه اصلی آب را بر اساس روش های همجوشی که در زیر بیان شده است، آماده کنید. اتصال زینی شکل را به روش همجوشی بر روی خط اصلی آب نصب کنید و سپس خروجی با توقف ترکیبی را نصب کنید. این شیر آب با ابزارهای ضربه ای و روش های استاندارد بر روی شبکه های اصلی آب تحت فشار یا بدون فشار نصب می شود. لوله آبرسانی پلی اتیلن نیز بر روی خروجی با توقف ترکیبی نصب می شود. اتصالات انتقالی برای اتصال به خروجی رزوه‌دار بر روی خروجی، برای خط لوله آبرسانی پلی اتیلن در دسترس است.

سه راهی های زینی شکل با جوش الکتریکی را می توان بر روی شبکه های اصلی آب پلی اتیلن بدون فشار نصب کرد. این خط اصلی آب بر اساس روش های همجوشی که انجام می دهید، آماده می شود. همچنین، سه راهی نیز نصب می شود. یک شیر آب دستی، در دیواره خط اصلی آب نصب می شود. خط آبرسانی با لوله پلی اتیلن با استفاده از اتصالات فشرده سازی مکانیکی OD یا بوسیله روش همجوشی به سه راهی آب متصل می شود.


نصب یک اتصال زینی شکل خط آب پلی اتیلن به شبکه آب اصلی

برای انجام اتصالات خطوط آبرسانی به شبکه اصلی آب با اتصالات همجوشی زینی شکل مناسب،، از روش های مربوط به همجوشی اتصال زینی شکل که در این کتابچه راهنما، بیان شده است، پیروی کنید. در شکل 11 اتصال یک سه راهی معمولی همجوشی زینی شکل به انتهای یک خط آبرسانی پلی اتیلن، نشان داده شده است.


روش متصل نمودن یک اتصال زینی شکل خط لوله آبرسانی پلی اتیلن

به شبکه آب اصلی با روش جوش الکتریکی

برای ایجاد اتصالات خطوط آبرسانی به شبکه آب اصلی با استفاده از اتصالات همجوشی زینی شکل مناسب، از روش جوش الکتریکی اتصال زینی شکل، که در این کتابچه رهنما ارائه شده است، پیروی کنید. در شکل 12، یک نوع معمولی از سه راهی ضربه ای با جوش الکتریکی، بوسیله نصب کننده نوع ضربه ای، برای اتصال خط لوله آب پلی اتیلن، نشان داده شده است.

اتصالات مکانیکی شبکه اصلی آب

اتصال مکانیکی به شبکه اصلی آب پلی اتیلن

اگر ابزار مخصوص انجام همجوشی در دسترس نباشد، می توان از سه راهی های نوع انشعابی مکانیکی برای اتصال به شبکه اصلی پلی اتیلن با فشار، استفاده کرد. این سه راهی به طور ایمن بر روی شبکه آب اصلی نصب می شود. بوسله برش دهنده، در درون لوله آبرسانی اصلی رزوه زده می شود و سپس لوله آبرسانی به آن متصل

می شود. لوله آبرسانی پلی اتیلن بر روی خروجی سه راهی ضربه ای با استفاده از اتصالات فشرده سازی انتهایی، یا روش همجوشی با توجه به نوع اتصال آن، نصب می شود.


اتصال نوع زینی مکانیکی به لوله آب اصلی پلی اتیلن

خطوط آبرسانی پلی اتیلن را می توان بر روی شبکه های آب اصلی پلی اتیلن تحت فشار یا بدون فشار، با استفاده از اتصالات نوع زینی مکانیکی و اتصالات با توقف ترکیبی، نصب کرد. همچنین، استفاده از اتصالات نوع زینی مکانیکی و واشرهای آب بندی، در مناطقی با حداقل تغییرات دما توصیه می شود. همچنین، استفاده از اتصالات دو تسمه زینی مخصوص آبرسانی، و واشرهای آب بندی نیز توصیه می شود. قبل از نصب اتصال نوع زینی، خط لوله آب را از نظر خراشیدگی یا آسیبی که ممکن است باعث ایجاد نشتی در خط لوله آب شوند، بررسی کنید.

اتصال نوع زینی شکل و اتصال نوع توقف ترکیبی را بر خط آبرسانی اصلی نصب کنید. شیر فلکه آب بوسیله  ابزارها و روش های استاندارد نوع ضربه ای، بر روی شبکه های آب اصلی تحت فشار یا بدون فشار نصب

می شود. خط لوله آبرسانی نیز بر روی خروجی با توقف ترکیبی نصب می شود. اتصالات انتقالی برای اتصال به خروجی رزوه‌دار بر روی خروجی با توقف ترکیبی، در دسترس است. هیچیک از اجزای درون دیواره لوله آب پلی اتیلن را رزوه نکنید.

اتصال مکانیکی خطوط لوله آبرسانی پلی اتیلن به شبکه های آب اصلی غیر پلی اتیلن

اتصالات خطوط لوله آبرسانی پلی اتیلن به شبکه های آب اصلی غیر پلی اتیلن، باید با استفاده از اتصالات مکانیکی طراحی شده برای کاربردهای خاص و اقلام مربوط به لوله کشی آب انجام شود.

اتصال نوع زینی مکانیکی را که برای لوله کشی آب طراحی شده است، طبق دستورالعمل سازنده اتصالات  نصب کنید. اتصال توقف ترکیبی را برای خط لوله آبرسانی پلی اتیلن نصب کنید. اتصالات انتقالی نیز برای اتصال خروجی رزوه شده بر روی اتصال توقف ترکیبی، به منظور اتصال به لوله کشی خدمات آبرسانی پلی اتیلن، در دسترس هستند.


اتصال نوع زینی مکانیکی لوله خدمات آبرسانی پلی اتیلن به لوله اصلی آب
PVC

از دستورالعمل های تولید کننده مربوطه برای نصب اتصالات مناسب، به منظور اتصال خطوط خدمات آبرسانی پلی اتیلن به لوله اصلی غیر پلی اتیلن، مانند لوله PVC یا لوله با آهن قابل انعطاف پیروی کنید. تنها از اتصالات مورد تأیید و گواهی شده برای این کار استفاده کنید.

اتصالات خطوط خدمات آبرسانی پلی اتیلن

همجوشی خطوط خدمات آبرسانی پلی اتیلن

از دستورالعمل عمومی مندرج در این کتابچه راهنما، برای انجام عملیات همجوشی لب به لب، و انجام اتصالات به روش جوش الکتریک، در خطوط خدمات آبرسانی پلی اتیلن پیروی کنید. اتصال از طریق روش همجوشی، یک روش توصیه شده برای اتصال لوله پلی اتیلن تا حد امکان است. در مواردی که اتصالات مکانیکی برای انتقال، خاتمه دادن یا اتصال مورد نیاز است، از اتصالات و روش های مطابق با بخش زیر استفاده کنید.

اتصالات مکانیکی خطوط خدمات آبرسانی پلی اتیلن

واژه های تخصصی

کوپلینگ مکانیکی – یک وسیله برای اتصال لوله یا یک خط لوله کشی است که برای اتصال با این روش،، نیازی به همجوشی حرارتی یا جوشکاری نیست، و از یک حلقه گیره شونده برای مهار و آب بندی / واشر برای اتصال بدون نشت نمودن استفاده می کند. انواع کوپلینگ های (اتصالات) مکانیکی که معمولاً در لوله های آبرسانی پلی اتیلن با تراکم بالا استفاده می شوند، شامل نوع داخل نمودن اتصالات و یا فشرده نمودن اتصالات در لوله پلی اتیلن هستند.

سفت کننده/ وارد کننده – یک سیلندر فلنج دار از مواد تأیید شده NSF است که برای تقویت نواحی متصل شده و آب بندی شده در لوله پلاستیکی قرار می گیرد.

عایق کننده / او رینگ / واشر – یک حلقه است که معمولاً از جنس الاستومر/لاستیک ساخته می‌شود، و هنگامی که فشرده می‌شود، یک عایق ضد نشت بر  روی لوله پلی اتیلن با تراکم بالا ایجاد می‌کند و از نشت آب از اتصالات جلوگیری می‌کند.

حلقه متصل شونده- یک قطعه پلاستیکی از یک یک کوپلینگ است که لوله پلی اتیلن با تراکم بالا را گرفته یا مهار می کند و از بیرون آمدن اتصالات مکانیکی جلوگیری می کند.

بدنه کوپلینگ – یک مخزن تحمل فشار است که می تواند دارای یک قطعه سفت کننده، حلقه گیر، و عایق / واشر باشد که لوله پلی اتیلن با تراکم بالا در آن وارد می شود.

قطعه پخ دار – یک قطعه مورب یا دارای زاویه ای است که روی لوله پلی اتیلن با تراکم بالا  قرار می گیرد (این قطعه در برخی از محصولات کوپلینگ مورد نیاز است) که به وارد کردن لوله به داخل کوپلینگ یا بدنه اتصالات کمک می کند.

کوپلینگ فشاری – نوعی کوپلینگ مکانیکی است که به یک نیروی خارجی برای فعال کردن مکانیسم های آب بندی و محکم شدن اتصالات نیاز دارد. این کار اغلب با سفت کردن یک مهره یا نگهدارنده انجام می شود.

کوپلینگ وارد شونده – نوعی کوپلینگ مکانیکی است که در آن مکانیسم های آب بندی و گرفتن اتصالات، هنگام وارد شدن لوله پلی اتیلن فعال می شوند.

ملاحظات عمومی

اتصالات مکانیکی برای آب بندی و محکم کردن اتصالات خط آبرسانی  لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، با استفاده از وسایل مکانیکی طراحی شده اند.

هنگامی که از کوپلینگ های مکانیکی برای اتصال لوله های پلی اتیلن با تراکم بالا استفاده می شود، کوپلینگ باید مهار و آب بندی کامل را بر روی لوله کشی یا لوله پلی اتیلن با تراکم بالا ایجاد کند. نیروهای رانش جریان آب که در خم های لوله یا نقاط بسته شدن انتهایی خط لوله ایجاد می شوند، می توانند یک کوپلینگ مکانیکی مهار نشده را از انتهای لوله خارج کنند.

لوله های پلی اتیلن با تراکم بالا، دارای یک مقاومت استثنایی در برابر فشارهای آب با جریان سریع می باشند.  کوپلینگ های مکانیکی نیز باید جریان های سریع و مکرر آب را در خود جای دهند.

فهرست